پاسخ تست ترکیبات یونی

                    آزمون شماره ۴

1)      د      در ترکیب یونی MX2 عنصر M از گروه دوم و عنصر X از گروه 17 یا هالوژن ها می باشد .

       پس در گزینه الف) ممکن است دو عنصر در یک دوره نباشند مانند ترکیب MgBr2    در

       گزینه ب) اگر در یک دوره نباشند ممکن است عدد اتمی عنصر X از عنصر M کوچکتر 

       باشد مانند CaCl2 که  Ca=20 و Cl=17 می باشد .     در گزینه ج) که نادرست است همیشه 

       دو برابر نمی باشد مانند مثال قسمت ب

...................................................................................................................

2)      ج    

...................................................................................................................

3)      د       ترکیبات یونی در حالت جامد نارسانا و در حالت مذاب یا محلول رسانا می باشند

...................................................................................................................

4)      ب      -NH4 + ,   Cl   آمونیوم کلرید

...................................................................................................................

5)      الف    - Na+ Cl  سدیم کلرید  و - Ca 2+ O 2  کلسیم اکسید

...................................................................................................................

6)      الف     پیوند فلزها با نافلزی مانند برم یونی می باشد . Ca فلز است ( گروه 2 )

         ولی p  و I و B نافلز می باشند . پیوند نافلز با نافلز از نوع کووالانسی می باشد .

..................................................................................................................

7)      ج     بعضی عناصر واسطه همانند آهن بیش از یک نوع یون تولید می کنند .+ Fe 2 و + Fe 3

..................................................................................................................

8)      ج     فلز با نافلز پیوند یونی می دهد . S از گروه 16 نافلز و Sr از گروه 2 فلز است .

..................................................................................................................

9)      ج    هر اندازه فلزی فعال تر و با خاصیت فلزی بیشتری باشد ترکیب آن با نافلز پیوند یونی

       محکم تری می دهد. به نحوی که قویترین پیوند یونی بین فعال ترین فلز با فعال ترین نافلز

تشکیل می شود. درجدول تناوبی فعالترین فلزها در سمت چپ جدول و پایین گروه اول قراردارند .

..................................................................................................................

10)    ب   

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۲۰ اسفند۱۳۸۹ و ساعت 23:30 |


Powered By
BLOGFA.COM