فصل اول سال اول

 

 

1- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) در تركيب NaCl نوع پيوند را مشخص كنيد ؟ ( يوني يا كووالانسي )

ب) كاغذ تورنسل در ظرف حاوي HNO3  به چه رنگي در مي آيد ؟ چرا ؟

 

2- مقدار DO  آب يك آبگيري ppm  6  است . در 200 گرم از آب اين آبگير چند گرم اكسيژن حل شده است ؟

 

3- درستي يا نادرستي هر يك از عبارت ها را با ذكر دليل مشخص كنيد :

الف) يخ روي آب شناور مي ماند ، چون چگالي يخ از آب بيشتر است .

ب) مولكول ها از اتصال اتم ها در اثر پيوند شيميايي بوجود مي آيند .

 

4- نسبت تعداد عناصر به تعداد اتم ها را در استون  ( CH3COCH3 )  مشخص كنيد

 

5- دو جسم جرم مساوي دارند . يكي از آنها بر سطح آب شناور مي ماند و ديگري در آب فرو مي رود . كدام جسم حجم بزرگتري دارد ؟ چرا ؟

 

6- نحوه ي برهم كنش مولكول هاي آب در اطراف يون Cl-  را رسم كنيد ؟

 

7- چرا آب باران اندكي خاصيت اسيدي دارد ؟

 

8- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) چگونه ميتوان سختي موقت آب را از بين برد ؟

ب) كدام ماده رنگ كاغذ تورنسل را قرمز مي كند ؟ NaOH  يا HNO3 

 

9- هر يك از محلول هاي زير چه رنگي به آب مي دهد ؟

الف) سركه   ب) محلول غليظ NaOH    پ) CO2 محلول در آب

 

10- با توجه به اينكه گرماي تبخير آب معادل kj  2260  و الكل kj  860  است ، نيروي بين مولكولي در كدام مايع قويتر است ؟ چرا ؟

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۲۸ آذر۱۳۸۶ و ساعت 0:21 |


Powered By
BLOGFA.COM