نمونه سوال تشریحی شیمی اول


                           دانلود+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در شنبه ۱۸ آبان۱۳۹۲ و ساعت 17:9 |
                                چند سوال تشریحی از

                              سال اول

۱) تفاوت واکنش های سوختن و اکسایش را با ذکر مثال برای هر یک بیان کنید ؟ 

واکنش اکسایش واکنش عناصر مختلف با اکسیژن می باشد که ممکن است سریع و یا کند باشد اما با نور و شعله و حرارت همراه نیست  مانند : زنگ زدن آهن

در حالی که واکنش احتراق با نور ، شعله و حرارت همراه است . مانند سوختن منیزیم

2) در حجم ثابت با کاهش دمای گاز فشار آن چه تغییری می کند ؟ چرا ؟

فشار گاز کاهش می یابد . زیرا با کاهش دمای گاز از سرعت ها و انرژی های جنبشی ذرات کاسته می شود . در نتیجه ذرات کمتر به دیواره ظرف برخورد می کنند و فشار گاز کاهش می یابد .

3) چگونه می توان گازهای تشکیل دهنده هوا را از هم جدا کرد؟

ابتدا هوا را تحت فشار زیاد تا 200 - درجه سانتیگراد سرد می کنیم تا هوای مایع بدست آید . سپس دمای  هوای مایع را به آرامی افزایش می دهیم ( تقطیر جزء به جزء ) تا هر گاز در نقطه جوش خود تبخیر شده و از هم جدا شوند .

4) برای هر یک از موارد زیر یک کاربرد بنویسید ؟    الف) گاز آرگون    ب) گاز نیتروژن                     

پ) گاز اکسیژن       ت) گرد منیزیم     ث) اکسیژن مایع

الف) جوشکاری،برشکاری و پر کردن لامپهای مهتابی  ب) تولید آمونیاک و نیتریک اسید                         

 پ)  در صنایع فولاد و تولید نیتریک اسید و سولفوریک اسید   ت) تولید فشفشه و مواد آتش بازی

 ث) به عنوان اکسید کننده در سوخت موشک ها و فضاپیماها

5) الف) لایه اوزون در کدام لایه از هواکره وجود دارد ؟                                                                 

       ب) غلظت اوزون در لایه اوزون چقدر است ؟ 

       پ) اوزون تروپوسفری آلاینده نوع اول است یا نوع دوم ؟

الف) استراتوسفر ( 15 تا 50 کیلومتری سطح زمین )    ب)  ۳-۱ ppm      پ) نوع دوم

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۲۵ اسفند۱۳۸۹ و ساعت 0:2 |

                            24 سوال از شيمي اول

 

 

1- DO برای ماهیها چقدر است؟    الف) 4       ب) 004/0      ج) 1        د) ۰۰۱/۰   

                    

 2- سرکه و محلول سدیم هیدروکسید هر کدام با تورنسل به چه رنگی در می آیند؟

الف) هردو فرمز                                              ب) هردو آبی          

   ج) سرکه قرمز  -  سدیم هیدروکسید آبی        د) سرکه آبی -  سدیم هیدروکسید قرمز

 

                                                              بقیه  در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۱۸ مرداد۱۳۸۷ و ساعت 23:0 |

                         12  سوال از شيمي اول

 

 

1- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیه ی آب شهری بنویسید

کلر کاتیونهای Al3+  و Fe2+ - کات کبود -  یون فلوئوریدF-

 

2- برای تنظیم آب دریاچه ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک از مواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟   H2SO4 -  Ca(OH)2

 

                                                                          بقیه در ادامه مطلب 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در پنجشنبه ۱۰ مرداد۱۳۸۷ و ساعت 22:21 |

                       فصل اول سال اول

 

 

1- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) در تركيب NaCl نوع پيوند را مشخص كنيد ؟ ( يوني يا كووالانسي )

ب) كاغذ تورنسل در ظرف حاوي HNO3  به چه رنگي در مي آيد ؟ چرا ؟

 

2- مقدار DO  آب يك آبگيري ppm  6  است . در 200 گرم از آب اين آبگير چند گرم اكسيژن حل شده است ؟

 

3- درستي يا نادرستي هر يك از عبارت ها را با ذكر دليل مشخص كنيد :

الف) يخ روي آب شناور مي ماند ، چون چگالي يخ از آب بيشتر است .

ب) مولكول ها از اتصال اتم ها در اثر پيوند شيميايي بوجود مي آيند .

 

4- نسبت تعداد عناصر به تعداد اتم ها را در استون  ( CH3COCH3 )  مشخص كنيد

 

5- دو جسم جرم مساوي دارند . يكي از آنها بر سطح آب شناور مي ماند و ديگري در آب فرو مي رود . كدام جسم حجم بزرگتري دارد ؟ چرا ؟

 

6- نحوه ي برهم كنش مولكول هاي آب در اطراف يون Cl-  را رسم كنيد ؟

 

7- چرا آب باران اندكي خاصيت اسيدي دارد ؟

 

8- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) چگونه ميتوان سختي موقت آب را از بين برد ؟

ب) كدام ماده رنگ كاغذ تورنسل را قرمز مي كند ؟ NaOH  يا HNO3 

 

9- هر يك از محلول هاي زير چه رنگي به آب مي دهد ؟

الف) سركه   ب) محلول غليظ NaOH    پ) CO2 محلول در آب

 

10- با توجه به اينكه گرماي تبخير آب معادل kj  2260  و الكل kj  860  است ، نيروي بين مولكولي در كدام مايع قويتر است ؟ چرا ؟

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۲۸ آذر۱۳۸۶ و ساعت 0:21 |

                     سال اول فصل اول

 

 

1- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) DO      ب) واكنش شيميايي     پ) انحلال پذيري

 

2- علت ايجاد پديده كشش سطحي را در مورد آب به طور كامل توضيح دهيد ؟

 

3- با توجه به فرمول روبرو :        Ca(HCO3)2

الف) تعداد هر يك از عناصر سازنده اين تركيب را بنويسيد ؟

ب) نام اين تركيب چيست ؟

پ) اين تركيب عاما سختي موقت آب است يا سختي دائم ؟

 

4- براي افزايش دماي 10 گرم آب به اندازه oC 1 به چه مقدار گرما نياز است ؟

 

5- نام و يك كاربرد براي تركيبات زير بنويسيد ؟

الف) HNO3               ب) CaCl2                  پ) KOH                ت) C3H6O  

 

6- ضريب خطر يون سرب (Pb2+) براي انسان در آب رودخانه اي 2 مي باشد .

الف) آيا اين يون براي انسان خطرناك است يا خير ؟ چرا ؟

ب) اگر حد مجاز يون سرب براي انسان ppm  0.05 باشد ، ميزان يون سرب موجود در آب رودخانه چند است ؟

 

7- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) دو مورد از عوامل مؤثر در پراكندگي منابع آب شيرين را نام ببريد ؟

ب) انحلال پذيري گازها در آب به چه عواملي بستگي دارد ؟ دو مورد

پ) منظور از يون هاي آب پوشيده چيست ؟

 

8- علت را در هر مورد ذكر كنيد :

الف) چرا ميزان رسانايي آب طبيعي بيشتر از آب خالص مي باشد ؟

ب) چرا گرماي تبخير آب از تمام مايعات موجود در طبيعت بيشتر است ؟

پ) چرا در تصفيه ي آب به آن يون هاي Al3+  و  Fe3+  اضافه مي كنند ؟

 

9- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) در تجديد پذيري آب طبيعي ( چرخه آب ) خورشيد چه نقشي دارد ؟

ب) دو كاتيون سنگين كه باعث آلودگي آب مي شوند را نام ببريد ؟

 

10- در تصفيه آب آشاميدني ، هر يك از موارد زير را به چه دليل به آب اضافه مي كنند ؟

الف) كات كبود ( تركيب مس دار )     ب) يون فلوئوريد         پ) كلر زني مقدماتي

 

                                                     

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۲۸ آذر۱۳۸۶ و ساعت 0:19 |

 

           سال اول فصل دوم

 

1- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) اوزون تروپوسفري چگونه توليد مي شود ؟ ( ذكر واكنش لازم نيست )

ب) آلاينده است يا پالايندة ؟

پ) اوزون استراتوسفري چه فايده اي دارد ؟‌

2- دو نمونه از آلودگي هايي كه توسط طبيعت و دو نمونه از آلودگي هايي كه توسط انسان وارد هواكره مي شود را نام ببريد ؟

3- براي هر يك از موارد زير يك كاربرد بنويسيد :

الف) گاز آرگن                  ب) گاز نيتروژن                 پ) گاز اكسيژن

  ت) اكسيژن مايع               ث) گرد منيزيم

4- چهار مورد از پرتوهاي خورشيدي را نام برده و آنها را به ترتيب بر حسب افزايش انرژي مرتب كنيد ؟

5- آلاينده نوع اول و دوم را در موارد زير مشخص كنيد :

الف) SO2  ب) اوزون تروپوسفري   پ) باران اسيدي     ت) CO

6- با ذكر دليل مشخص كنيد كداميك از واكنش هاي زير اكسايش و كداميك احتراق است ؟

                                          a)         4Fe  +  3O2    2Fe2O3

                                                    b)        2Mg  +  O2    2 MgO

7- با توجه به واكنش هاي زير به سوالات پاسخ دهيد :

                                                 O  +  NO    نور خورشيد  +  NO2  

                                                                         O  +  O2    O3  

الف) فرآيندهاي مقابل چه زماني در هواي شهر صورت مي گيرد ؟

ب) نوع آلودگي كه ايجاد مي كند چه نام دارد ؟

پ) ماده حاصل به چه اوزوني معروف است ؟

ت) چه تاثيري بر سلامتي انسان دارد ؟

8- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) قانون بويل    ب) واكنش سوختن   پ) گاز ايده آل

9- گازهاي گلخانه اي را نام  برده و بگوييد چه تاثيري بر دماي كره زمين دارند ؟

10- فشار هوا در هر يك از مناطق زير از mmHg  760 كمتر است يا بيشتر ؟ چرا ؟

الف) قله دماوند    ب) كنار درياي خزر ( m  28 پايين تر از سطح درياي آزاد )

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در شنبه ۷ مهر۱۳۸۶ و ساعت 21:19 |

            سال اول فصل سوم

 

 

 

1-     عواملي كه باعث افزايش طول عمر منابع شيميايي مي شود را نام ببريد ؟ دو مورد

 

2-     چگونگي بازگرداني كاغذ را توضيح دهيد ؟

 

3-     منظور از زباله هاي زيست تخريب پذير چيست ؟

 

4-     به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) يك كاربرد براي زيست گاز بنويسيد ؟

ب) در جمع آوري زباله هاي شهري كدام دسته از زباله ها را انبار مي كنند ؟

پ) در ميان عناصر ( طلا / آهن / منيزيم ) كداميك واكنش پذيري بيشتري دارد ؟

 

5- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) كداميك از موارد داده شده جزو منابع تجديد ناپذير است : 

                   1) مس                   2) آب

ب) كدام زباله زير زيست تخريب پذير است ؟    1) نايلون فريزر       2) كاغذ

 

6- در هريك از موارد داده شده زير به كدام اصل عمل شده است ؟ آنرا در جدول قرار دهيد

الف) استفاده از انرژي هسته اي به جاي نفت    ب) تعمير لولزم خانگي خراب

پ) خريد نوشابه خانواده به جاي چند نوشابه كوچك   ت) ساختن كارتون هاي مقوايي از روزنامه هاي باطله

كاهش دادن مصرف

جايگزين كردن

باز به كار بردن

بازگرداندن

 

 

 

 

 

 

7- كدام مغز مداد خطوط كم رنگ تري رسم مي كند ؟ توضيح دهيد

الف) 10 %  خاك رس و 90 % گرافيت       ب) 30 %  خاك رس و 70 % گرافيت      

 

8- با آوردن مثال براي روش هاي زير توضيح دهيد هر يك چگونه به طولاني شدن عمر منابع تجديد ناپذير كمك مي كند ؟

الف) جايگزين كردن         ب) كاهش دادن مصرف

 

9- با استفاده از جدول زير كه بخشي از جدول تناوبي مي باشد و فرمول شيميايي تركيب هاي داده شده ( SiCl4  و   SF2 و  BCl3  و  K2O ) فرمول شيميايي تركيب هاي حاصل از عناصر داده شده را بنويسيد ؟

الف) Al  و  Br      ب)  Na  و S     پ) F  و  O 

 

F

O

N

C

B

Be

Li

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

Br

Se

As

Ge

Ga

Ca

K

 

10- دستگاه زباله سوز چيست ؟

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در سه شنبه ۱۵ خرداد۱۳۸۶ و ساعت 17:25 |

             سوالات تشريحي سال اول

 

 

1- اوزون تروپوسفري چگونه توليد مي شود و چه ضرري براي زندگي انسانها دارد؟ توضيح دهيد .

۲- CFC ها چگونه به لايه اوزون آسيب مي رسانند ؟ توضيح دهيد .

۳- چه واکنش هاي اکسايشي را مي شناسيد ؟ توضيح دهيد .

۴- گاز نيتروژن را از چه منبعي مي توان تهيه کرد ، چه کاربردهايي از آن را مي شناسيد؟

۵- گاز ايده آل چيست ؟ توضيح دهيد .

۶- گازها تراکم پذير هستند اما مايعات و جامدات تراکم ناپذيرند ، علت چيست ؟

۷- دماي کره زمين چه تفاوتي با ديگ رسيارات منظومه خورشيدي دارد ؟ چرا ؟

۸- چه راههاي براي کنترل آلودگي هوا پيشنهاد مي کنيد ؟

۹- مه دود فوتو شيميايي چيست ؟

۱۰- واژه هاي زير را تعريف کنيد .


اوزون – تروپوسفر – قانون شارل – اکسايش – هواي مايع – احتراق  

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در پنجشنبه ۳ اسفند۱۳۸۵ و ساعت 21:0 |

              سال اول فصل اول

 

 

1-     نام و نماد شيميايي موارد زير را بنويسيد :

  كاميم  ............         Hg  .............         منيزيم  ...........       Pb   .............

 

2-     از مراحل تصفيه آب لخته سازي را توضيح دهيد ؟ براي لخته سازي از چه كاتيون هايي استفاده مي كنند ؟

 

3-     چگونه مي توان سختي موقت آب را از بين برد ؟ با ذكر واكنش

 

4- در هر يك از موارد زير مقدار اكسيژن محلول در آب چه تغييري مي كند ؟

الف) فتوسنتز گياهان سبز موجود در آب            ب) موج زدن آب دريا

پ) فعاليت باكتري هاي هوازي موجود در آب    ت) افزايش دماي آب رودخانه

 

5- تفاوت پيوند شيميايي با نيروي جاذبه مولكولي چيست ؟ با ذكر يك مثال براي هركدام

 

6- هر يك از موارد زير را به چه دليل به آب اضافه مي كنند ؟

الف) يون Al3+                 ب) كات كبود              پ) كلر            ت) يون F-    

 

7- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) شكل يك مولكول آب را رسم كنيد ؟

ب) سرهاي مثبت و منفي مولكول آب را مشخص كنيد ؟

پ) ظرفيت اتم اكسيژن و هيدروژن در مولكول آب چند است ؟

ت) مولكول آب قطبي است يا ناقطبي ؟

 

 8- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) يك كاربرد براي سولفوريك اسيد بنويسيد ؟

  ب) اگر يون Na+  در آب قرار گيرد توسط كدام يك از سرهاي مولكول آب    

       احاطه مي شود ؟

 

9- چرا گرماي تبخير آب از تمام مايعات موجود در طبيعت بيشتر است ؟

 

10- چرا بلور NaCl  يا نمك طعام از نظر الكتريكي خنثي مي باشد ؟

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در پنجشنبه ۳۰ شهریور۱۳۸۵ و ساعت 22:23 |

            سال اول فصل دوم

 

1- مي دانيد كه گازها برخلاف مايع ها و جامد ها تراكم پذيرند . بويل دريافت كه مي توان با كم كردن حجم گازها ، فشار آنها را افزايش داد . با توجه به يكي از اصول نظريه جنبش مولكولي گازها كه در زير ذكر شده است قانوني را كه بويل به دست آورد توجيه كنيد :

« اتم ها يا مولكول هاي گاز پيوسته در حركتند . آنها اغلب با يكديگر و با ديواره ظرفي كه در آن قرار دارند برخورد مي كنند . فشار يك گاز ، نتيجه ي برخورد ذره هاي سازنده آن با ديواره ظرف است »

2- درستي يا نادرستي جملات زير را مشخص كرده و شكل درست جملات نادرست را بنويسيد .

الف) از سطح زمين تا ارتفاع 12 كيلومتري ، تركيب شيميايي هوا به طور مرتب تغيير مي كند

ب) در بخش پاييني هواكره ، دماي هوا معمولا با افزايش ارتفاع بالا مي رود .

3-  به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) در اثر تابش نور خورشيد بر كدام گاز مه دود فوتو شيميايي ايجاد مي شود ؟

ب) دو گاز را كه اثر گلخانه اي دارند نام ببريد ؟

پ) براي هر يك از گازهاي SO2  و  CO2  يك منبع توليد بنويسيد ؟

4- گازهاي گلخانه اي چگونه سبب گرم شدن زمين مي شوند ؟ به طور كامل توضيح دهيد .

5- اوزون تروپوسفري چگونه ايجاد مي شود ؟ اين اوزون جزء كدام دسته از آلاينده ها است ؟ چرا ؟

6- به كمك نظريه جنبش مولكولي گازها مشاهدات زير را توجيه كنيد :

الف) در حجم ثابت با كاهش دماي گاز فشار آن كاهش مي يابد .

ب) با كاهش حجم گاز در دماي ثابت فشار افزايش مي يابد .

7- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) نزديك ترين لايه هوا به سطح زمين چه نام دارد ؟

ب) با افزايش ارتفاع از سطح زمين فشار هوا چه تغييري مي كند ؟

8- چرا دانشمندان فتوسنتز و تنفس را مكمل يكديگر مي دانند ؟

9- هوا كره مخلوطي از گازهاست كه به علت داشتن وزن داراي فشار هستند ، چرا ما اين فشار را احساس نمي كنيم ؟

10- مه دود فوتو شيميايي چيست ؟ و چگونگي تشكيل اوزون تروپوسفري را بنويسيد

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در دوشنبه ۳۰ مرداد۱۳۸۵ و ساعت 13:18 |

               سال اول فصل دوم

 

1-     در دماي ثابت و در فشار mmHg 3800 حجم گازي برابر با 10 ليتر است . اگر فشار atm 2 شود ، حجم آن چند ميلي ليتر مي شود ؟

2-     چرا رانندگان در هواي سرد بر باد تاير اتومبيل خود مي افزايند ؟

3-     فشار استاندارد را تعريف كنيد ؟

4-     انحلال پذيري يا قابليت حل شدن را تعريف كرده و بگوييد آنرا بر حسب چه چيزي بيان مي كنند ؟

5-     كداميك از آلاينده هاي زير ، آلاينده نوع دوم است ؟

الف) كربن دي اكسيد                          ب) كربنيك اسيد

  پ) سولفوريك اسيد                         ت) اوزون تروپوسفري

6-     راه هاي كنترل آلودگي هوا را بيان كنيد ؟ 3 مورد

7-     چرا باران اسيدي باعث از بين رفتن حاصلخيزي خاك مي شود ؟

8-     چگونه CFC باعث نابودي لايه ي اوزون مي شود ؟

9-     لايه اوزون در چه ارتفاعي از سطح زمين قرار دارد ؟

10- اگر مقدار گازهاي گلخانه اي در تروپوسفر بر اثر فعاليت هاي صنعتي افزايش يابد ، دماي زمين چه تغييري مي كند ؟

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۲۸ خرداد۱۳۸۵ و ساعت 15:46 |

 

              سال اول فصل اول

 

 

 

1-     چرا آب از سطح خود شروع به يخ زدن مي كند ؟ و اين پديده چه اهميتي براي ماهي ها دارد ؟

 

2-     عيب ذخيره كردن آب در منبع چيست ؟ و براي رفع اين مشكل چه بايد كرد ؟

 

3-     به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) چرا هنگامي كه آب منجمد مي شود حجم آن افزايش مي يابد ؟

ب) چنانچه نوشابه را گرم كنيم ، گاز حل شده در آن كم مي شود يا زياد ؟ توضيح دهيد .

 

4- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) يكي از فوايد چرخه آب را بنويسيد ؟

ب) دو تا از كاتيون هاي سنگين را نام ببريد /

 

5-  در كدام يك از مراحل تصفيه آب به آن يون هاي Al3+  و  Fe3+  به آب اضافه مي كنند ؟ و علت افزايش اي يون ها چيست ؟

 

6- مراحل تصفيه فاضلاب را نام ببريد ؟ 4 مورد

 

7- سه مورد از ويژگي هاي غير عادي آب را نام ببريد ؟

 

8- معادلات شيميايي زير را موازنه كنيد ؟

                                                    Fe  +  HCl    FeCl2 

                                                   K2O  +  H2O    KOH

 

9- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد :

الف) حداقل غلظت اكسيژن محلول در آب را با ............. نشان مي دهند .

ب) در هر اتم خنثي حتما تعداد ............ و ............ با هم برابر است .

 

10- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) DO چيست ؟         ب) واحد آن چيست ؟     پ) به چه عاملي بستگي دارد ؟

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۸۵ و ساعت 14:19 |

        سوالات تشريحي سال اول 

 

 

1-محلول سيرنشده ، سيرشده و فراسيرشده هرکدام به چه معناست ؟ چگونه مي توان آنها را از يکديگر تشخيص داد ؟

 

2- باران اسيدي چيست و چه ضرري براي زندگي انسان دارد ؟ توضيح دهيد .

۳- حداقل دماي آب در کف درياها c ْ۴ است و از اين دما پائين تر نمي رود . اين مسئله را چگونه توجيه مي کنيد.

۴- منظور از سختي موقت و دايم آب چيست ؟ اين سختي ها مربوط به کدام يون هاست؟ سختي را چگونه مي توان برطرف کرد ؟ توضيح دهيد .

۵- چه پيوندهايي بين مولکول هاي آب وجود دارد ؟ توضيح دهيد ، اين پيوند ها چه تاثيري د رخواص آب بوجود آورده است ؟

۶- اصطلاح DO به چه معناست ؟ ميزان DO با دما چگونه تغيير مي کند ؟

۷- با چه آزمايشي مي توان فرضيه ي دوقطبي بودن مولکول آب را ثابت کرد ؟

۸- تصفيه آب شامل چه مراحلي است ؟ توضيح دهيد .

۹- منظور از ضريب خطر يون هاي سنگين چيست ؟ از چه رابطه اي به دست مي آيد ؟

10- واژه هاي زير را تعريف کنيد .
يون – والانس – عنصر – پيوند قطبي – زيست تخريب پذير –
DO – انحلال پذيري

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۸۵ و ساعت 15:47 |

                        سال اول فصل اول

 

 

1- هر يك از عبارت هاي زير به كدام ويژگي آب مربوط مي شود ؟

الف) ايستادن پشه روي سطح آب        ب) خنك شدن بدن هنگام عرق كردن

پ) شناور ماندن يخ روي سطح آب    ت) ثابت ماندن دماي بدن انسان در سرما و گرما

ث) متعادل بودن تغييرات دما در كره زمين    ج) يخ بستن آب از سطح

 

2- واكنش هاي (1) و (2) را كه موجب از بين رفتن سختي آبهاي طبيعي مي شود در نظر گرفته و به سوالات پاسخ دهيد :

آب + كربن دي اكسيد + كلسيم كربنات (نامحلول) گرما + كلسيم هيدروژن كربنات(محلول)   (1)

                                   Na+ 2  +  كلسيم كربنات ( نامحلول )     سديم كربات  +  Ca2+      (2)

الف) در چه مواقعي از واكنش (2) استفاده مي شود ؟ چرا ؟

ب) پيدايش رسوب هاي آهكي درون كتري و سماور در اثر انجام كدام واكنش است

پ) يكي از مشكلاتي كه آب سخت براي انسان ايجاد مي كند را بنويسيد ؟

 

3- چگونه مي توان يك محلول فراسيرشده تهيه كرد ؟ و جايگاه اين محلول در كجاي منحني انحلال پذيري است ؟ چرا ؟

 

4- در لوله كشي آب آشاميدني يك شهر يون هاي زير وجود دارد :

Ca2+  و  Cd2+  و  F-  و  K+  و  Mg2+  و  Hg2+ 

الف) كدام يون ها موجب سختي موقت آب مي شوند ؟

ب) كدام يون ها به كا تيون هاي سنگين معروف اند و براي بدن انسان مضراند ؟

پ) وجود كدام يون از پوسيدگي دندان جلوگيري مي كند ؟

 

5- در يك نمونه آب رودخانه اي 0.003 گرم اكسيژن در 1000 گرم آب حل شده است . اگر يك نوع ماهي كه Do‌ آن ppm 6  است ، آيا در اين رودخانه مي تواند زنده بماند ؟ چرا

 

6- عوامل مؤثر در پراكندگي منابع آب شيرين را در سطح زمين نام ببريد ؟

 

7- اگر مقدار كاتيون سرب موجود در آب رودخانه اي ppm 4 باشد و مقدار مجاز اعلام شده براي آن كاتيون برابر با ppm 3 باشد ،

 الف )  آيا اين كاتيون براي زندگي آبزيان خطرناك است ؟ چرا‌؟

ب) ضريب خطر را براي اين يون بدست آوريد ؟

 

8- چرا تفاوت دما ي شبانه روز در كره مريخ نسبت به زمين بسيار بيشتر است ؟

 

9- در معادله شيميايي :               2H  +  O2    2H2O 

الف) واكنش دهنده ها و فرآورده ها كدامند ؟     ب) كدام يك از مواد موجود در واكنش بالا تركيب است ؟ چرا ؟      پ) آيا اين واكنش موازنه است ؟ چرا ؟            ت) نام فرآورده چيست ؟

 

10- منظور از مصرف آشكار و نهان آب چيست ؟ و سهم كداميك در زندگي ما بيشتر است ؟

 

11- معادلات شيميايي زير را موازنه كنيد :

                                    (1)    Fe2O3  +  CO    2 Fe  +  CO2 

                                   (2)   C3H8  +  O2    CO2  +  H2O     

 

12- چرا ميزان رسانايي الكتريكي آب نمك بيشتر از آب خالص است ؟

 

13- الف) سه راه تامين اكسيژن مورد نياز براي آبزيان را بنويسيد ؟

   ب) عوامل موثر در انحلال گاز اكسيژن در آب را بيان كنيد ؟

 

14- غلظت يون سرب ( Pb2+ )  موجود در آب رودخانه اي برابر ppm  0.02  مي باشد . اگر حد مجاز اين يون براي انسان ppm  0.05  باشد ، ضريب خطر را براي اين يون محاسبه كنيد ؟

 

15- اگر PH محيطي برابر 2 باشد و محيط ديگر PH آن برابر 9 باشد ، تورنسل در هر محيط به چه رنگي در مي آيد ؟ چرا ؟

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در دوشنبه ۲۸ فروردین۱۳۸۵ و ساعت 18:24 |

 

                   سال اول فصل دوم

 

1-     اگر هواي داخل يك قوطي حلبي را خالي كنيم قوطي مچاله مي شود . علت چيست ؟

2-     صفر مطلق به چه دمايي گفته مي شود ؟ و محاسبه كنيد ۶۰ درجه سانتی گراد چند درجه كلوين است

3-     تروپوسفر چيست ؟ همچنين لايه هاي ديگر هوا را نيز نام ببريد ؟

4-     ضمن نوشتن قوانين بويل و شارل ، آنها را به كمك نظريه جنبش مولكولي گازها توجيه كنيد ؟

5-     هواي مايع چيست ؟ و چگونه مي توان اجزاي هواي مايع را از هم جدا كرد ؟

6-     اگر در دماي ثابت و در فشار atm 2 حجم مقدار معيني از گاز اكسيژن برابر 300 ميلي ليتر باشد ، حجم همين مقدار گاز در فشار mmHg  760 چند ليتر است ؟

7-     به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) نزديك ترين لايه هوا نسبت به سطح زمين چه نام دارد ؟

ب) چه رابطه اي بين طول موج و انرژي يك پرتو الكترومغناطيس وجود دارد ؟

پ) 50 درجه سانتيگراد چند درجه كلوين است ؟

8-     در حجم ثابت با افزايش دماي يك گاز ، فشار آن گاز چه تغيير ي مي كند ؟ علت را توضيح دهيد .

9-     شكل يك فشارسنج يا بارومتر جيوه اي را رسم كرده و بگوييد چرا جيوه در يك ارتفاع مشخص ايستاده و پايين نمي ريزد ؟

10- چگونه مولكول هاي اوزون باعث جلوگيري از ورود تابش فرابنفش به سطح زمين مي شوند ؟ ( با ذكر معادلات مربوطه )

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در شنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۴ و ساعت 15:20 |

                   سال اول فصل چهارم

 

 

1- مولكول هاي نفت به چند شكل از برج تقطير خارج مي شوند .

الف) نام برده و تعداد كربن در هر برش را مشخص كنيد ؟

ب) بگوييد نيروي بين مولكولي در كدام يك از همه بيشتر است ؟

پ) نقطه جوش در كدام برش از همه كمتر است ؟ چرا‌؟

 

2- آيا مي توان براي نفت خام فرمول مولكولي معيني نوشت ؟ توضيح دهيد

 

3- فرايند جداسازي نفت خام بر چه اصلي استوار است ؟

 

4- سه ايزومر پنتان  ( C5H12 ) را رسم كرده و آنها را از نظر دماي جوش با هم مقايسه كنيد

 

5- اگر يك گرم اكتان ( C8H18 ) بسوزد ، 47.8  كيلوژول انرژي آزاد مي شود . از سوختن يك مول اكتان چند كيلوژول گرما يا انرژي آزاد مي شود ؟   12 = C   و   1 = H

 

6- گرماي سوختن پروپان C3H8 برابر kj / g  50 مي باشد . گرماي سوختن مولي اين ماده را محاسبه كنيد؟             g / mol  44  =  C3H8 جرم مولكولي

 

7-  فرمول مولكولي هيدرو كربن هايي با 7 و 9 اتم كربن را نوشته و نيروي جاذبه بين مولكولي لكبين آنها و گرانروي آنها را با ذكر دليل با هم مقايسه كنيد ؟

 

8- آلكاني با فرمول C4H10   داراي دو شكل يا ساختار مي باشد . آن دو را بطور كامل رسم كنيد ؟

 

9- فرايند كراكينگ را توضيح داده و بگوييد كاتاليزگر مورد استفاده در اين فرايند چه نام دارد ؟

 

10- چرا قبلا به بنزين سرب اضافه مي كردند ؟ و چرا بعدا سرب را از بنزين حذف كردند ؟

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۱۶ دی۱۳۸۴ و ساعت 20:49 |

            سال اول فصل سوم

 

 

1- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) دو نوع زباله قابل بازگرداني و دو نوع زباله غير قابل بازگرداني نام ببريد ؟

ب) دو نوع زباله تجديد پذير و دو نوع زباله تجديد ناپذير را نام ببريد ؟

 

2- جاهاي خالي را با عبارت هاي مناسب پر كنيد :

جدول تناوبي شامل .............. دوره و ............ گروه مي باشد . به عناصر گروه دوم ............. و به عناصر گروه .............. هالوژن مي گويند . عنصر Ca‌مربوط به گروه ............... و عنصر Ar مربوط به گروه .............. مي باشد .

 

3- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) سه مورد از مزاياي بازگرداني را نام ببريد ؟

ب) علت تفاوت در واكنش پذيري عناصر چيست ؟

 

4- كداميك از واكنش هاي زير از قانون پايستگي جرم پيروي نمي كند ؟ علت را بيان كنيد .

                                  1)   Fe2O3  +  CO    2Fe  +  3 CO2 

                                  2)   CaCO3    CaO  +  CO2            

 

5- چگونگي بازگرداني زباله هاي پلاستيكي را توضيح دهيد ؟

 

6- انواع زباله هاي جامد را نام برده ؟ و بگوييد كداميك از آنها قابل بازگرداني هستند

 

7- خواص فلزها و نافلزها را با يكديگر مقايسه كنيد ؟ سه مورد

 

8- جرم مولكولي را تعريف كرده و بگوييد واحد جرم مولكولي چيست ؟

 

9- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) مول                ب) زيست گاز              پ) شبه فلز

 

10- مشكلات حاصل از زباله هاي پلاستيكي را بيان كنيد ؟ 2 مورد

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در شنبه ۱۲ آذر۱۳۸۴ و ساعت 12:24 |

 

                   سال اول فصل سوم

 

 

1- دو مولكول اكسيژن داراي چند مول اكسيژن است ؟

 

2- با استفاده از جرم اتمي هاي داده شده ، جرم مولكولي تركيب هاي زير را بدست آوريد ؟

32 = S   و   56 = Fe   و   40 = Ca   و   1 = H    و   16 = O

الف) Ca(OH)2                     ب) Fe2(SO4)3  

 

3- چرا به زباله طلاي كثيف مي گويند ؟

 

4-     زيست گاز يا بيو گاز چيست ؟ مثال بزنيد

 

5- براي حفظ منابع شيميايي مربوط به هر يك از مواد پرمصرف زير چه روشي پيشنهاد مي كنيد ؟                  الف)   پلاستيك          ب) مس

 

6- به هنگام خريدن دستمال كاغذي خانواده كداميك بهتر است ؟ چرا ؟

الف) بسته هاي 100 برگ      ب) بسته هاي 200 برگ   پ) بسته هاي 300 برگ

 

7- با ذكر دليل بگوييد عبارت زير درست است يا نادرست ؟

« متان حاصل از زيست گاز را بهتر است سوزاند وCO2 حاصل راوارد هواكره كرد »

 

8- يكي از مزاياي بازگرداني ، ذخيره كردن انرژي است . اين مورد را با ذكر مثال توضيح دهيد ؟

 

9- چرا پلاستيك هاي بازگرداني شده را براي ظروف نگهداري مواد غذايي نبايد استفاده كرد ؟

 

10- فردي مواد زير را براي خانه خريداري كرد :

1) دو كيسه نايلون حاوي سيب و پرتقال     2) 5 شيشه نوشابه 

  3) دو كنسرو ماهي                               4) دو عدد شير پاكتي

 با توجه به زباله هاي ايجاد شده از اين مواد به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) كدام زباله ها جزو منابع تجديد ناپذير است ؟

ب) كدام زباله ها قابل دفن كردن هستند ؟

پ) كدام زباله ها را بايد يازگرداني كرد ؟

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در یکشنبه ۱۵ آبان۱۳۸۴ و ساعت 14:44 |

 

          سال اول فصل چهارم

 

1- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) نفت خام     ب) CNG    پ) آلكان شاخه دار

 

2- چگونگي توليد نفت خام را توضيح دهيد ؟

 

3- كراكينگ را تعريف كرده و بگوييد چگونه مي توان بازده فرايند كراكينگ را بالا برد ؟

 

4- پليمر چيست و يك پليمر مثال بزنيد ؟

 

5- در ساخت مواد پتروشيميايي بيشتر از چه نوع هيدروكربن هايي استفاده مي شود ؟ چرا ؟

 

6- خواص مشترك آلكان ها را بيان كنيد ؟ سه مورد

 

7- عدد اوكتان چيست ؟ و بگوييد كدام مواد كمترين و كدام بيشترين عدد اوكتان را دارند ؟

 

8- چگونگي ساختن اتانول ( اتيل الكل ) را با ذكر واكنش توضيح دهيد ؟

 

9- يك آلكان ، يك آلكن و يك آلكين مثال بزنيد ؟ با ذكر فرمول

 

10- از دو آلكان C8H18  و C5H12  :

الف) كداميك زودتر ذوب مي شود ؟

ب) كداميك گرانروي كمتري دارد ؟

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در جمعه ۷ مرداد۱۳۸۴ و ساعت 14:17 |

          سال اول فصل چهارم

 

 

1- با توجه به تركيبات داده شده زير كه در پالايشگاه بدست مي آيند :

1) C7H16        2) C3H8       3)  C25H52             

الف) كدام هيدروكربن زودتر از برج تقطير خارج مي شود ؟

ب) كدام هيدروكربن دماي جوش پايين تري دارد ؟ چرا ؟

پ) كدام هيدروكربن در دماي معمولي گازي شكل است ؟ چرا ؟

ت) نيروي جاذبه بين مولكولي در كداميك ضعيف تر است ؟

 

2- براي بالا بردن عدد اوكتان بنزين كدام را مناسب تر و كم خطر تر است ؟ چرا ؟

الف) افزودن تترا اتيل سرب به بنزين    ب) بالا بردن درصد ايزواكتان بنزين

 

3) گرانروي كدام آلكان بيشتر است ؟ چرا ؟

a)  C­12H26                  b)  C18H38                 

 

4- شيميدان ها براي شكستن مولكول هاي بزرگ نفت چراغ و نفت گاز به مولكول هاي كوچكتر چه فرايندي را طراحي كردند ؟

 

5- افزودن كاتاليزگر در فرايندهاي شيميايي به چه منظوري صورت مي گيرد ؟

 

6- ساده ترين عضو خانواده آلكن ها چه ناميده مي شود ؟

 

7- بسپاري كه به طور متداول در ساخت كيسه هاي پلاستيكي و ورقه هاي بسته بندي مصرف مي شود ، چه ناميده مي شود ؟

 

8- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد :

هنگامي كه گفته مي شود عدد اوكتان بنزيني 87 است ، يعني كيفيت سوختن اين بنزين با مخلوطي از ............... درصد ايزواكتان و ............. درصد هپتان برابري مي كند .

 

9- به طور ميانگين در كشورهاي پيشرفته چند درصد از هر بشكه نفت براي مواردي غير از سوزاندن به كار مي رود ؟        الف)   13 %          ب) 87 %

 

10- منظور از پالايش نفت خام چيست ؟

 

 

+ نوشته شده توسط عباس محمدزاده در شنبه ۲۷ فروردین۱۳۸۴ و ساعت 23:16 |


Powered By
BLOGFA.COM